Ο ιστότοπος της afoox και όλες οι πληροφορίες, τα περιεχόμενα, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) και οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτά ή καθίστανται προσβάσιμα μέσω αυτών παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα, χωρίς ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους (προς το επιτρέπεται από το νόμο), συμπεριλαμβανομένης (αλλά δεν περιορίζεται σε) τίτλου, εγγύησης υλικού και εγγύησης καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία γραπτώς.

Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων afoox δημιουργήθηκαν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και αποτελούν μια σειρά υπηρεσιών για τους επισκέπτες αυτών των σελίδων. Η afoox διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει, να αλλάξει ή να διαγράψει το περιεχόμενο αυτών των σελίδων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ένδειξη.

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο διαδίκτυο ενδέχεται να αποκλίνουν από εκείνα ενός καταστήματος (π.χ. όσον αφορά το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα ή το βάρος). Η afoox προσπαθεί να αντιπροσωπεύει τα προϊόντα στο διαδίκτυο όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Όπως συμβαίνει με όλο το συντακτικό περιεχόμενο, ακόμη και οι πληροφορίες στους ιστότοπους afoox ενδέχεται να καταστούν παρωχημένες με την πάροδο του χρόνου. Η afoox επιλέγει προσεκτικά και εξετάζει τις πληροφορίες της σε τακτική βάση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ενημερωμένες και ακριβείς. Ωστόσο, ούτε το afoox ούτε κανένα άλλο μέλος του ομίλου afoox μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε εγγύηση ή ευθύνη για την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια των δεδομένων ή των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστότοπους.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ούτε η afoox ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος της εταιρείας afoox.com (στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο) αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή / και τη χρήση στοιχείων στους ιστότοπους του afoox, από την αδυναμία πρόσβασης στους ιστότοπους ή τη χρήση αυτών ή από τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, το υλικό, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) και τις υπηρεσίες που διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω αυτών. Ούτε afoox ούτε άλλα μέρη που συμμετέχουν στη δημιουργία, το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ιστοσελίδων afoox μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζονται σε) άμεσες, έμμεσες, εξασφαλίσεις, επακόλουθες ζημίες και κυρώσεις ή για κόστος οποιωνδήποτε αντικαταστατικών αγαθών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν αυτή η απώλεια ή ζημία φέρεται λόγω συμβατικής παραβίασης, παραβίασης καθηκόντων ή φροντίδας ή λόγω παράνομης πράξης σε σχέση με την πρόσβαση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των ιστοτόπων afoox ή λόγω σε σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο των ιστότοπων. Ούτε η afoox ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου afoox αναλαμβάνει την εγγύηση ότι οι ιστότοποι afoox, οι πληροφορίες, τα περιεχόμενα, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ή των υπηρεσιών που περιέχονται στους ιστότοπους ή διατίθενται με άλλο τρόπο για εσάς μέσω των ιστότοπων, των διακομιστών τους και του ηλεκτρονικού τα μηνύματα που αποστέλλονται από το afoox) που περιέχονται στους ιστότοπους ή καθίστανται διαφορετικά προσβάσιμα μέσω αυτών είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους afoox με δική σας ευθύνη.

Οι νόμοι ορισμένων δικαιοδοσιών δεν επιτρέπουν τον περιορισμό των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον αποκλεισμό ή / και τον περιορισμό ορισμένων ζημιών. Εάν ένας τέτοιος νόμος ισχύει για εσάς, ορισμένοι ή όλοι αυτοί οι περιορισμοί ή / και οι εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς και ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα.